بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت امام زمان(عج) با كوه «رضوي» و «ذي طوي» چه ارتباطي دارند كه در دعاي ندبه است؟