بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام زمان(عج) در سن 75 سالگي به شكل و هيأت يك فرد 75 ساله، غيبت كبراي خويش را آغاز نموده اند؟