بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:تاريخ اسلام
موضوع فرعي:ظاهر امام مهدي(ع) در آغاز غيبت كبري
سؤال:آيا امام زمان(عج) در سن 75 سالگي به شكل و هيأت يك فرد 75 ساله، غيبت كبراي خويش را آغاز نموده اند؟
جواب:

در روايات اشارهاي به اين مطلب نشده، و تنها گفته شده است كه آن حضرت در قيافة شخص سي ساله يا چهل ساله ظهور ميكند.
بلي، ثبوتاً ممكن است در موقع غيبت در قيافة شخص 75 ساله غايب شده باشند، و نيز ممكن است در غير اين قيافه غايب شده باشند.