بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   چرا حضرت مهدي براي رفع ظلم و ارشاد مردم تا حدودي كه ممكن است ظاهر نمي‎شوند و هر زمان كه خطري براي ايشان پيش آمد و يا مصلحتي اقتضا كرد غايب شوند و به همين صورت ظهورهائي جزئي داشته باشند تا آن ظهور كلي فرا رسد؟  
  2   با اين همه علاقهاي كه از جانب ارادتمندان امام زمان (عج) اظهار ميشود چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است؟