بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا براي امام مهدي(ع) دو گونه غيبت معيّن شده و از همان اول غيبت كبري آغاز نشد؟