بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   اگر بخواهيم به امام زمان((عليه السلام)) سلام بدهيم چه آدابي دارد؟
 
  2   نحوه سلامي كه به حضرت امام زمان((عليه السلام)) داده مي شود چگونه است؟