بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   چگونه مي توان از امامي كه(بنا به جهات و مصالحي) فعلا از نظرها غائب است استفاده كرد؟
 
  2   امام غايب((عليه السلام)) چطور مي تواند مانند يك امام ظاهر به ارشاد بپردازد و به خصوص خواسته هاي مردم را چگونه مي تواند جوابگو باشد؟