بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   بـعـضـي از دانشمندان براي اثبات فضيلت نماز در اول وقت گفته اند كه در اين وقت امام زمان ارواحنا فداه نماز مي خواند و كساني كه در اين موقع نمازبخوانند , به بركت نماز امام عليه السلام مقبول درگاه خداوند خواهد شد . از طـرفـي مي دانيم كه اوقات و افقها با هم بسيار فرق دارد و چه بسا كه در يك كشور چندين افق وجـود دارد تـا چه رسد به تمام كشورهاي روي زمين , در اين صورت نماز افرادهمان نقطه اي كه امـام عـلـيـه الـسلام در آن نماز مي خواند با نماز امام تطبيق مي كندنه همه افراد , اين موضوع را چگونه مي توان حل كرد ؟