بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:نماز
موضوع فرعي:نماز اول وقت
سؤال:بـعـضـي از دانشمندان براي اثبات فضيلت نماز در اول وقت گفته اند كه در اين وقت امام زمان ارواحنا فداه نماز مي خواند و كساني كه در اين موقع نمازبخوانند , به بركت نماز امام عليه السلام مقبول درگاه خداوند خواهد شد . از طـرفـي مي دانيم كه اوقات و افقها با هم بسيار فرق دارد و چه بسا كه در يك كشور چندين افق وجـود دارد تـا چه رسد به تمام كشورهاي روي زمين , در اين صورت نماز افرادهمان نقطه اي كه امـام عـلـيـه الـسلام در آن نماز مي خواند با نماز امام تطبيق مي كندنه همه افراد , اين موضوع را چگونه مي توان حل كرد ؟
جواب:

كـسـاني كه به اين استدلال براي اثبات فضيلت نماز اول وقت دست زده اند , منظورشان اين بوده كـه نمازهايي كه در اول وقت خوانده مي شود وجه مشتركي با نماز امام عليه السلام دارند زيرا نماز آن حضرت نيز در اول وقت خوانده مي شود و به بركت همين وجه مشترك , نمازهاي ديگران نـيـز در درگـاه خدا فضيلت پيدا مي كند و البته اختلاف افقها تاثيري در اين موضوع ندارد و به عـبـارت ديـگر , منظور انجام نمازهادر يك زمان واحد نيست , بلكه منظور اتحاد در يك عنوان واحد يعني اداي نماز در اول وقت است - منتها هر كسي بر حسب افق خودش .