بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چه مشخصات و ويژگيهائي براي حضرت مهدي در كتب اهل سنت آمده است؟