بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   است كه در زمان ظهور امام زمان ائمه زنده مي شوند و انتقام آيا شيعه معتقد خودخود را از خلفاي ثلاثه مي گيرند و عقيده شيعه درباره رجعت چيست ؟