بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   باتوجه به عمر طولاني امام زمان(عج) آيا آثار پيري در چهره ء ايشان ظاهرنمي شود؟ آيا آن حضرت همسراني را اختياركرده و همسران آن حضرت او را نمي شناسند؟