بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مسئله فداشدن آن گونه كه پيامبر با ائمه درباره امام زمان(عج) مي فرمايندپدر و مادرم به فدايت، امري حقيقي است يا تعارف و مجازي؟