بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا در نماز ميت سن تكليف شرط نيست و اگر هست پس چطور امام زمان(عج)بر پدر خويش نماز خواندند؟