بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا صلوات براي سلامتي امام زمان(عج) نذر مي كنند، مگر حضرت به صلوات ما احتياج دارد؟