بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر وقتي امام زمان ظهورمي كند دين جديدي مي آورد كه علامت حقانيت اوست پس چطورمي شود گفت اشخاصي مثل علي محمد باب هم كه چنين ادعايي مي كنند دروغ مي گويند؟