بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   اين كه مي گويند بعد از امام زمان(عج) حضرت علي(ع) حكومت خواهد كرد، آياصحيح است؟  
  2   آيا رجعت ائمه(ع) در زمان ظهور حضرت مهدي(عج) صحت دارد؟