بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر علم ائمه(ع) مربوط به امور محتوم است، پس دستور دعا براي ظهورامام زمان(عج) چيست و آيا تذكر اين امر دليل ديگري مي تواند داشته باشد؟