بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اطاعت از ولي فقيه در عصر غيبت در حكم اطاعت از امام زمان(عج) است