بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   دعاي عهد امام زمان(عج) را گفته اند 40 صباح پشت سر هم خوانده شود حال اگربرنامه بهم خورد آيا دعا اثر ندارد؟