بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام زمان(عج) در حال حاضر نوابي دارند كه مستقيما با مردم در تماس باشند؟