بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام زمان(عج) روز جمعه ظهور مي كنند؟  
  2   اينكه مي گويند بعد از آقاي خامنه اي امام زمان(عج) ظهور خواهد كرد،چقدر صحت دارد؟