بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   روايتي استكه در آخر الزمان شخصي در بين النهرين حكومتي برپا مي كند قصدتصرف مكه مي كند آيا اين روايت بر اسرائيل قابل انطباق است؟