بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در بعضي از روايات در علائم آخر الزمان اسامي همانند سفياني مفهومي ندارند در اين رابطه توضيح فرماييد.