بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در رابطه با ظهور امام زمان(عج) رواياتي هست كه اشاره به بعضي قيامهانموده است در حاليكه در شرايط فعلي غير ممكن است چگونه توجيه مي كنيد؟