بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اينكه مي گويند سفياني در سوريه به سر مي برد و قاتل امام زمان(عج)به دنيا آمده است صحيح است؟  
  2   آيا صحت دارد قبل از امام زمان(عج)، سفياني ظهور مي كند؟