بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا حديثي كه در مورد مذمت شعر خواني در روز جمعه آمده معتبر است ؟ تا آن، حد كه نماز فرد قبول نشود و آيا تمام اشعار از جمله اشعار راجع به امام زمان (ع) را در بر مي گيرد