بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام عصر (عج) داراي زن و فرزند است اگر هست چرا تاكنون كسي خود رافرزند امام معرفي نكرده و اگر نيس