بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در اين زمان كه امام عصر((عليه السلام)) غايب است باز هدايت به امر انجام مي گيرد يا نه؟