بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اينكه از علائم ظهور امام زمان (عج) پرشدن زمين از گناه است آيا مجوزي براي گناه نيست؟