بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر زمينه ظهور آن حضرت ظلم و جور است پس چرا ما وجود اين همه ظلم و جور حضرت ظهور نمي كنند؟