بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   وضعيّت اموال در زمان حكومت حضرت به چه صورت است؟ آيا مالكيّت شخص وجود خواهد داشت؟