بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مگر در جنگ جهاني اوّل و دوم، نهايت ظلم و تجاوز در دنيا حاكم نبوده است چرا حضرت مهدي((عليه السلام)) ظهور نكردند؟