بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا فقط 313 نفر در روي زمين خواهند ماند و مابقي كشته خواهند شد؟