بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت مهدي((عليه السلام)) در چه زماني و در چه جايي و به چه صورتي ظهور مي كند و آيا بعد از قيام حضرت مهدي((عليه السلام)) جهان به حيات خود ادامه مي دهد يا قيامت برپا مي شود؟