بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا بعد از ظهور امام زمان((عليه السلام)) انسان وجود دارد كه حكومتي برقرار باشد؟