بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اينكه گفته شده است كه خود مردم مانع ظهور حضرت حجه هستند آيا مردم اين زمان با مردم زمان امام حسين((عليه السلام)) تفاوت دارند؟