بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در زمان فعلي كه امام غائب است و قرآن ضامن اجرائي بنام امام ندارد آيا نقص و اشكالي براي ما در اين مورد پيش نمي آيد؟