بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   خداوند متعال مي تواند انسان را از گزند هر حادثه اي حتي كشتن حفظ كند با اين وجود چه نيازي به غيبت امام بود؟