بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   2-اگر امام زمان زن و فرزند داشته باشند پس كساني هستند كه با ايشان هم دردي كنند و آيا اين با غربت آقا جور در مي آيد ؟
3-آيا زن و فرزندان آقا داراي عمر طولاني هستند ؟