بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام زمان((عليه السلام)) در زمان غيبت هم نائب خاص دارد؟