بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري مي كند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت مي باشند بهانه گيري كنند؟