بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با توجّه به مضموني كه در بسياري از احاديث مربوط به امام زمان((عليه السلام)) آمده كه آن حضرت وقتي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده آيا صحيح است انسانها براي رفع ظلم و ستم و مبارزه با آن برخيزند و آيا اين انقلابها گامي براي عقب افتادن ظهور نمي باشد؟