بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با اينكه خداوند خودشان هر وقت بخواهند وقت ظهور امام زمان((عليه السلام)) را مي رسانند پس چرا مام بايد براي ظهور ايشان دعا كنيم؟