بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   پيرامون درسهائيكه از عاشوراي حسيني مي گيريم درسهاي بسياري است . لطفاً در خصوص درسهائيكه در دوران غيبت امام زمان (عج) مي شود براي ما پيدا شود چيست؟