بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   تشرف خدمت حضرت ولي عصر((عليه السلام)) در اين زمان كه زمان غيبت كبري است چگونه ثابت مي شود؟