بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مگر وقتي كه يك امام فوت مي كند نبايد امام او را غسل دهد پس وقتي كه امام زمان فوت مي كند كه ايشان را غسل مي دهد؟