بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر امام زمان((عليه السلام)) در زمان غيبت نائب ندارند پس چگونه بعضي ها بديدن ايشان مشرف ميشوند ؟