بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   يكي از فوائد غيبت امام زمان((عليه السلام)) آزمايش مردم است خدا كه از باطن همه آگاه است چه نيازي به آزمايش آنان دارد؟