بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر امام زمان((عليه السلام)) غايب هستند و مردم با ايشان ارتباطي ندارند پس چه اثري وجود ايشان براي ما دارد؟